Dadariya, Teh Valod  Plant Capicty 2500 TCD
City :Tapi
Pincode:394630
Coper Co-op Sugar Ltd (Virpur)
Phone :02625244105,
Send Enquiry  About Company
Kukarmunda Plant Capicty 1250 TCD
City :Tapi
Pincode:394380
Shree Govardhan Sugar Industries (Kukarmunda)
Phone :02628296328,
Send Enquiry  About Company
Nimbhora, Tec. Nizar Plant Capacity 2000 TCD
City :Tapi
Pincode:394370
Shree Kedareshwar Khandsari Udyog (Nimbhora)
Phone :02628290272,
Send Enquiry  About Company